Side 2
                                                                                                                                                                                          Klikk på side   1,   2,   3
 

"Charitas", kjærlighet, er tredje og siste av de teologiske dydene,  " - men størst er kjærligheten".  Her gir kunstneren meningen av det ordet ved å male et typisk eksempel på CHARITAS, nemlig ei kvinne som viser kjærlighet og omsorg for barn.

- "Charitas", Charity, the third and last of the theological virtues "... but the greatest of all is Charity." Here the artist gives the true implication of the word by painting this typical example of CHARITAS, a woman showing love and care for a child.


 
En trenger ikke kjenne til den språklige sammenhengen mellom CHARITAS og KJÆRLIGHET for å få tak i den reelle sammenhengen.


- It is not necessary to know the linguistic background between CHARITAS and KJÆRLIGHET to understand the real connection.
"TACITURNITAS", taushet. Her synes den konkretiseringen som kunstneren bruker, å gi en tolking av dyden "TACITURNITAS" som går i retning av det som Jakob sier i sitt brev om å holde "tungen i tømme".


-"TACITURNITAS", silence. The artist uses a straightforward presentation here to interpret the virtue of "TACITURITAS" for what James says in his letter on keeping silent.


 

"FORTITUDO", styrke, mot. Dette er den eneste av de 9 dydene som representeres ved en mann. De andre blir visualisert ved hjelp av en kvinne. Den språklige sammenhengen mellom "forte" i musikken og "FORTIUDO",  og fort = festning, er for fjern og abstrakt til å gi samme gode mening som en åpenbart svært sterk mann, som bruker kreftene til noe nyttig og godt.

- "FORTITUDO", strength, courage. Of the 9 virtues, this is the only one to be represented by a man. The others are depicted by women. The linguistic link between the musical term of "forte" and "FORTIDUDO" is too vague to be given the same expression as an obviously powerful man using his strength for something useful and good.
 

 

Når et bilde skal gjengi en begivenhet som skildres  i en tekst, vil bildet alltid måtte velge det øyeblikket i en samlet bevegelse som representerer det som etter malerens syn, er budskapet i teksten.
"Og Abraham rakte hånden ut og tok kniven for å ofre sin sønn".
1. Mos. 22.10.


- When a painting is to illustrate an event in a text, the picture must always be at the crucial moment of the text to represent the arttists's interpretation of its message.

""And Abrahanm stretched forth his hand and took the knife to slay his son"R
Da Rembrandt, som også levde og virket på 1600 tallet, malte den samme situasjonen, valgte han tydeligvis en annen "overskrift" for sitt bilde: "Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe!"


Rembrandt, who also lived and worked in the 17th century, painted exactly the same situation and clearly chose another title for his work of art:

"Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him"E
Om Simeon og Levi fortelles det i 1. Mos at da "tok han sitt sverd, trengte seg inn i byen (Sikem), og slo alle mannfolk i hjel". Det er denne skjendselsdåden som får Jakob, deres far, til i sin avskjedsvelsignelse å si til sine sønner: "Forbannet være så mektig en harme!"


- The book of Genesis tells us about Simeon and Levi "... they took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males" It is this outrage that enforces  Jacob make his final declaration to his sons.
Om Juda sier Jakob :"En løveunge er Juda!"

"Han legger seg til ro og strekker seg som løven, som løvinnen - hvem våger å vekke ham?"

Her har tydeligvis kunstneren malt Juda etter Jakobs karakteristikk.
 

Før vi ser på orgelgalleriet, skal vi ta for oss det som skjedde med prekestol og altertavle i året 1704.

- Jacob said of Juda" Juda is a lion's whelp!" "He couches as a lion - who shall rouse him up?" The artist has obviously depicted Juda's according to Jacob's portrayal. Before going to the organ gallery let's have a look at what happened to the pulpi and altar piece in the year of 1704.
Kjøpmann og skipsreder Christen Nielsen Wendelbo ble rådmenn i Kristiansand i 1685 og var borgermester i byen i 1690 - 92. Sammen med sin hustru Marie Mortensdatter avsluttet de en lang givertjeneste  i 1704 ved å gi kirken den prekestolen og altertavlen som har stått i kirken siden. 


- Christen Nielsen, a merchant and shipowner, became a local dignitary in Kristiansand in 1685 and was mayor of the town 1690 -92. He and his wife Marie Mortensdatter crowned their donations to the church in 1704 by giving the pulpit and altar piece which has stood in the church ever since.
Altertavlen er plassert foran den halvrunde avslutningen av koret. Det lille vinduet mot øst som skulle ta inn lyset fra morgensolen, dekkes av altertavlen. Lyset kommer nå inn fra et stort vindu på sørsiden av koret.

- The altar piece is placed in front of the semi-circular end of the  chancel. The small window facing east, which was intended to let in the light from the morning sun is covered by the altar piece. The light now shines in from a large window on the south side of the chancel.
"Pilatus hadde skrevet en innskrift og satt på korset". Innskriften var på hebraisk, latin og gresk.  I.N.R.I. er en forkortelse av den latinske teksten: "Jesus Nazarenus Rex Judaorum", Jesus fra Nasaret Jødenes konge.

- "And Pilate wrote a title and put it on the cross" The inscription was in Hebrew, Latin and Greek" I.N.R.I. an abbrevaiation of the Lain text "Jesus Nazaremus Rex Judaorum" Jesus of Nazareth the King of the Jews
"Det er fullbrakt!" -  "Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd".
Disse ordene fra Johannesevangeliets beretning om Jesu død på korset, synes å ha vært utgangspunktet for det krusifikset vi finner i Oddernes kirke.
Det er en Kristusfremstilling som både kan være forkynnelse, og som kan gi utgangspunkt for medfølelse og ettertanke.

- "It is finished!" - "And he bowed his head and gave up the ghost" These words  from the Gospel according to St.John describe the death of Jesus on the cross and seem to be a basis for the crucifix to be found in Oddernes church. This is the figure of Christ illustrating the very meaaning of the gospel leading to sympathy and reflection.E
Denne glade engelen, som er en av flere i skyene omkring Jesu kors, er med og forteller noe om Guds usynlige hjelp og trøst. Englene er plassert i skyene for å fortelle at de, på samme måte som skyene, befinner seg mellom himmel og jord, og at de av og til er synlige og av og til usynlige.


- This joyful angel, one of several in the clouds around the cross of Jesus, tells us of God's invisible help and comfort. The angels and the clouds, between heaven and earth are sometimes visible and sometimes not.
I  1990, til 950 års jubileet, fikk kirken ny messehakel. Den er tegnet og sydd av høgskolelektor Solveig Robstad. Ved hjelp av stoff og garn, disse i og for seg så beskjedne materialtyper, har hun skapt en oppstandelsessol som synes å være selvlysende.- In 1990  for the 950 years jubilee a new chasuble  was donated to the church. It was designed and woven by Solveig Robstad, a university college lecturer. From the  material and wool, which on first appearances seem dull, she has creared a rising radiant sun..
Denne detaljen fra messehakelen er med og får fram noe av den symbolikken som ligger i den halvrunde koravslutningen, som nå er delvis skjult av altertavlen. Det er fra denne himmelhvelvingen den oppstandne Kristus kunne komme menigheten i møte på morgenrødens stråler.


- This detail from the chasuble is included to show the symbolisnm in the semicircular end of the chancel which is partly hidden by the altar piece. It is from this firmanent that  the risen Christ could meet the congregation by the early morning rays of the sun.


Det store, milde Guds øye som er malt i det buete taket i koret, minner oss om at vi har en "yppersteprest" som "kan ha medynk med oss", som Hebreerbrevets forfatter uttrykker det. Gud er sammen med oss også i lidelsen.


- The great, gentle eye of God painted in the arched chancel reminds us that we have a highpriest having compassion for us, as expressed in the Epistle of Paul the Apostle to the Hebrews
Vederlagssteinen til hvelvingen bak altertavlen, er med og danner et kors av bygningselementer i det gamle middelalderkoret. Med en lysekrone over får vi her enda ett fullverdig påskebudskap.- This stone in the vault behind the altar forms a cross from the building structure of the old chancel from the Middle Ages. With the chandelier above we get another realistic presentation of the message of Easter.Forrige side

Tilbake til "Kirker"     Neste side

          Klikk på side   1,   2,   3