Side 3
                                                                                                                                                                                             Klikk på side   1,   2,   3
 
 

En viktig oppgave for kirkekunstnere er å gi synlig, konkret uttrykk for en usynlig religiøs virkelighet. Et typisk eksempel på dette er duen, som er det synlige symbol for Den hellige ånd.

 

It is important for a church artist to give visible expression of an invisible religious reality. This dove is a typical example - a visible symbol of the Holy Ghost.


  
Duen over døpefonten kan minne foreldre og faddere om Jesu dåp: "Han så Guds Ånd komme ned over seg som en due", og hørte røsten fra himmelen som sa: "Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i."


- The dove above the baptismal font reminds both parents and godparents alike of the baptism of Jesus.".. and he saw the Spirit of God, descending like a dove. And lo a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased"E
Plasseringen av duen i baldakintaket over prekestolen, er vel et uttrykk for et ønske om åndsfylt preken. I Apostelgjerningene heter det: "Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord."


- The position of the dove in the canopy above the pulpit, is an expession of a wish for a spiritual sermon
Som frontfigur på prekestolen står "Salvator Mundi", verdens frelser. Han holder jordkloden med korset i sin venstre hånd, og har løftet sin høyre hånd til velsignelse. På begge sider og bak ham står de fire evangelister med sine symboler, oksen, løven, mennesket og ørnen.


- "Salvator Mundi", the Saviour of the world is the pulpit front figure He holds the orb in his left hand and raises his right hand in benediction. On both sides and to the rear are the four evangelists each with their own symbols of the ox, lion, mankind and eagle.
Under prekestolen står Moses med lovens tavler. Denne plasseringen er nok et innlegg i debatten om forholdet mellom lov og evangelium. Loven danner grunnlaget for, men er underordnet evangeliet.


- Beneath the pulpit stands Moses with the ten commandments. The placement here is a contribution to the debate of the relationship between the commandments and the gospels. The commandments form the basis, but are subordinate to the words of the gospels.
Når en ser Moses rett forfra, legger en merke til at håret er formet på eiendommelig vis. Det ser granngivelig ut som Moses har horn. Dette er ikke noe som er enestående for Oddernes kirke.


- On looking at Moses from the front it is noticeable that his hair has been formed in a most strange way. It appears exactly as if Moses has horns. This is not unique for Oddernes church.
På Michelangelos kjente Moses-statue har også Moses horn. Da Hieronimus på slutten av 300 tallet skulle oversette det gamle testamentet fra hebraisk til latin, leste han det hebraiske ordet "KRN" for "KÆRÆN", som betyr "å ha horn".


- Moses has also been given horns in Michelangelos famous staue of Moses. At the end of the 4th century Hieronimus was to translate the old testament from Hebrew to Latin, he read the Hebrew word "KRN" to be "KÆRÆN" which means to have horns.
Også i Grindheim kirke i Audnedal har hornene til Moses kommet med i Tore Asbjørnsen Risøynes  Mosesframstilling fra 1791.
Hornene skyldes en oversettelsesfeil. Ved å sette inn vokalen A i det hebraiske orrdet "KRN", får en "KARAN", som betyr strålende eller lysende.


-Also from Grindheim church in Audnedal the horns of Moses appear in Tore Asbjørnsen Risoynnes* presentation of Moses from 1791. The horns are due to a translation mistake. By inserting the "a" vowel in the Hebrew word "KRN" the word appears as "KARAN" which means  radiant and bright.
På trappen opp til prekestolen finner vi Paulus og Peter. De lar seg lett identifisere ved at Paulus er utstyrt med "ordets sverd", og Peter har fått en svær nøkkel til himmelen.

 

On the pulpit stairway we find Paul and Peter.. . They are easily identified, Paul equipped with his sword of the word and Peter with his key to the gates of heaven
På orgelgalleriet, som ble bygd etter 1704, finner vi igjen "Salvator Mundi" fra prekestolen. Hovedinngangen til kirken var den gang mellom prekestolen og orgelgalleriet, midt på langveggen. Det første og det siste som møtte den som gikk inn eller ut av kirken på denne tiden, var derfor "Salvator Mundi".


- In the organ gallery, built after 1704, we find again "Salvator Mundi" from the pulpit. At that time the main door of the church waas between the pulipit and the organ gallery in the middle of the side wall.  The first or last thing to be met on entering or leaving the church was then "Salvator Mundi".
Orgelgalleriets Simon Peter kommer, som på prekestolen, med himmerikets nøkler, og hele han holdning viser at han må være malt etter at prekestolen var på plass. Maleriet viser en langt større mulighet for personkarakterisering enn skulpturen på prekestolen.


-As at the pulpit, now in the organ gallery Simon Peter comes with the keys to the gates of heaven and his expression indicates that the picture must have been painted after the pulpit was in place. The painting provides a greater opportunity for personal charateristics than the pulpit sculpture.E41.
Johannes var etter tradisjonen den eneste av apostlene som ikke led martyrdøden. Med sin høyre hånd løftet til velsignelse og med kalken i venstre hånd, levendegjør han noe av den mildhet som som ansiktet forteller om.


- According to tradition John was the only apostle not to suffer a matyr's death. With his right hand raised in benediction and with a challce in his left he embodies something of the gentleness his face expresses.
De fleste av apostlene på orgelgalleriet er fremstilt på en måte som tydelig viser hvordan de led martyrdøden. Simor står og viser fram saga som ble brukt ved hans henrettelse. Andreas står her med "Andreaskorset", der han ble korsfestet "på skrå".


- Most of the apostles in the organ gallery are presented in such a way as to indicate quite clearly the matyr's death they suffered. Simon stands showing the saw that was used in his execution. Andrew stands with the cross of Andrew where he was crucified diagonally.E
Etter tradisjonen ble Bartholomeus flådd levende. Han står her og viser fram flåkniven. Det er ikke lett å tolke det ansiktsuttrykket som kunstneren har utstyrt han med.


- According to tradition Bartholomew was flayed alive. He he shows the flaying knife. It is not easy to interpret the facial expression the artist has given him.
Når vi ser mot orgelgalleriet fra koret, ser vi den buete himlingen som ble satt opp i 1788. Orgelprospektet i bakgrunnen fra 1893 ble trolig ombygd under den store restaureringen i 1926 - 27.


-Here is the organ gallery seen from the chancel  with the arched ceiling from 1788. The organ casing in the background dating from 1893 was most probably re-built in the restoration work of 1926-27.E
Etter 1950-års jubileet har kirken fått nytt orgel, og et nytt orgelprospekt som stilmessig mer høre sammen med korets og altertavlens barokk enn med gallerienes renessansepreg.


-From the 1950 jubilee celebrations the church was given a new organ and a new organ casing, really belonging to the baroque style of the chancel and altar piece rather than the renaissance style of the gallery. E 

Kilder
Oddernes kirke 950 år. Kristiansand 1990
Knirk, James E., & Wolfram Perry: Runesteinen ved Oddernes kirke,   
    opptrykk fra Universitets Oldsaksamling, Årbok 1990/92.
Hellemo, Geir: Guds bildebok. Virkelighetsforståelse i religiøse
    tekster og bilder. Oslo 1999


- E 

Forrige side

Tilbake til "Kirker"   

          Klikk på side   1,   2,   3