Søgne gamle kirke


Tekst: Jostein Andreassen

Foto: Torvald Slettebø 2004
Engelske tekster: Derek Murphy

 
 

Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

01
I 1861 ble en ny kirke bygd på Lunde, men også i vår tid er Søgne gamle kirke ofte i bruk. Det er svært populært å gifte seg der, og mange turister kommer for å se de vakre renessansemaleriene i skipet og koret.


In 1861 a new church was built  at Lunde. Nowadays the old Søgne church is still very popular for weddings and tourists come to see the beautiful Renaissance paintings in the nave and chancel

    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

02
SØGNE GAMLE KIRKE

Her er kirken sett fra sørøst. Den gamle inngangsdøra var der det nåværende 3. vinduet fra vest befinner seg. Utenfor stod en klokkestøpul. Den høye gravstøtta til Fredrik Langefeldt, død 1903, dominerer. Se ”Søgneboka I”, side 196.


THE SØGNE OLD CHURCH 

Here the church is seen from the south-east. The old main door was replaced by the third window from the west. Outside was the belfry. Fredrik Langefeldt's gravestone dominates the churchyard scene. 

               Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

03
VÅPENHUS OG TÅRN

Tårnbygningen og våpenhuset er fra ca 1760. Noen stokker kan vi se er brukt før; etter tradisjonen stammer de fra Olavskapellet på Kapelløya i Ny-Hellesund. Under himlingen i våpenhuset er spor etter renessansemalerier på tilbrakte bord, sannsynligvis fra et draperi.


THE VESTIBULE AND TOWER.

The tower building and the vestibule date from around 1760 Traditions have it that some of the timber used in the church orginated from Olavs chapel in Ny-Hellesund. Under the ceiling in the vestibule are traces of Rennaisance panelled paintings probably worked from tapestries


 

     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

04 
TÅRNET

Her ser vi rett opp i taket i tårnet, over klokken. Flaggermusene henger der oppe og lot seg knapt forstyrre. Mange zoologer er interessert i å forske på flaggermus, og da oppsøker de gjerne slike steder, hvor de ber kirkens ansatte om å la dyrene få lov til å være i fred.


 

THE TOWER

Here we can look straight up the inside of the tower from over the church bell. The bats living here are hardly disturbed at all. Zoologists researching the world of bats visit places like this, asking the church staff to let them live in peace.

 

                                 Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

05
VÅPENHUSET - MINNETAVLEN

I våpenhuset henger en minnetavle over Christen Jensen fra 1622, altså eldre enn kirken. Han var sokneprest nr 2 i Søgne etter at vi ble egen menighet i 1604.
Det var hans etterfølger Niels Olsen Faaborg som fikk laget den, og teksten er på latin fra Job 19 – ”Jeg vet at min gjenløser lever ..”


THE VESTIBULE AND MEMORIAM PLAQUE  

A memoriam plaque, dating from 1622,   dedicated to Christen Jensen hangs in the vestibule. It is older than the church itself. He was the second incumbent after the parish became independent in 1604. It was his successor Niels Olsen Faaborg who had it inscribed in Latin from Job 19. "I know my Redeemer liveth"                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

06
ALTERTAVLEN - I

Altertavlen regnes som det fineste i kirken. Den er sannsynligvis laget av Thomas Snekker, en elev av den kjente kunstneren Gottfried Henschel. Sammen med to andre brukte han fem uker på arbeidet, som likner veldig på altertavlen i Røldal stavkirke og i Vikedal i Ryfylke og hvor Thomas også virket.


THE ALTAR PIECE
The altar piece is reckoned to be the  finest expression of art in the church. It is most probably the work of Thomas Snekker, a student of the famous artist Gottfried Henschel. Working with assistants he used five weeks on the project, which is quite similar to the alltar piece in Rodal stave church and in Vikedal in Ryfylke, where Thomas also worked,
 

                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

07
111-1200 – 112-1201 – 112-1201u.jpg = 112-1223

ALTERTAVLEN - II

Utsmykningen på altertavlen er hentet fra nattverdliturgien, med tekster og motiv. Alterbildet er fra nattverden. Disiplene sitter ved bordet sammen med Jesus, som har Johannes ”på fanget”.


THE ALTAR PIECE 2 

The embellishment of the altar piece is based on the liturgy of the Last Supper and shows the Disciples sitting round the table together with Jesus, who seems to have John sitting on his lap.                                                              Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

08

Det er en ukjent kunstner som har malt det, Christian Contrafeier, som betyr ”portrettmaler”. Vi vet ikke hvem han var, men han var svært dyktig. Bildet er signert ”CN fec[it] 65” – Christian gjorde dette 1665.

This is the work of an unknown artist. The term Christian Contrafeier means portrait painter. It is not known who he was, but he was extremely capable. The picture is signed "The work of Christian 1665               Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

09


 

                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10

ALTERTAVLEN – III

På kanten av altertavlen er det et litt skremmende fugleliknende hode på hver side. Det fortelles at man gjorde slikt for å vise onde ånder som var underveis, at de eksisterende på stedet var på vei bort og at de derfor bare kunne snu. Slik er det også på lydhimmelen.THE ALTAR PIECE 3

On each side of the edge of the altar piece is a frightening bird-like head. It is said that this was to show approaching evil spirits that those already present were leaving and so they should do the same. Similar scenes are also in the ceiling panels.                                                                     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11
ALTERTAVLEN - IV

Øverst på altertavlen er Jesus på korset i tradisjonell stil. En mengde utskjæringer, border og søyler fyller opp arealet. Altertavlen er fra 1665.


THE ALTAR PIECE 4 

The upper part of the altar piece shows Jesus on the cross in traditional style. A number of carvings, borders and columns complete the section. The altar piece dates from 1665.               Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12
ALTERTAVLEN - V

Englehode på kanten av altertavlen, innesluttet av ranker. Denne lille detaljen viser det omfattende arbeidet som har vært utført, og med stor dyktighet.


THE ALTAR PIECE 5 The head of the angel in the altar piece is surrounded by tendrils. This  small detail shows the complexity and expertise of the work.


 

                                                                        Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13

ALTERTAVLEN - VI

Vifteliknende utskjæring i sirkel på altertavlen kommuniserer med en slik figur i kordøra og på lydhimmelen, hvor den er i halvfigur. Dette er Stavanger-renessanse og viser at arbeidet har blitt gjort av kunstnere tilknyttet domkirken i Stavanger, som var bispesete fram til 1680-årene.


THE ALTAR PIECE 6

The round, fan-like carving in the altar piece matches similar work on the chancel  door and in the ceiling. This is an example of Stavanger Rennaisance showing that the work has been accomplished by an artist connected to the cathedral in Stanvanger, the seat of the bishop until the 1680s.


 

Tilbake til "Kirker"      Neste side

                Klikk på side   1,   2,   3,   4,
                Tillegg, store bilder for 22" skjerm: Side 5