Side 2
 
 
 

     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14
KORET

Vi ser den laftebygde veggen i koret. Ola Storsletten fra Norsk institutt for kulturminneforskning tok i 1993 dendrokronologiske prøver fra disse stokkene. Han fant at de var hogd i 1643. De er dekorert med barokkranker av ukjent kunstner.

 

THE CHANCEL

The walls of the chancel are of cog-joined logs.In 1993 Ola Storsletten from the Norwegian National Institute for Cultural  Monument Research made dendrochronic tests on this timber. He discovered that it must have been hewn in1643. The walls are decorated with baroque style tendrils by an unknown artist     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

15
KORET

I skråhimlingen mot nord i koret ser vi Matteus med Johs. 3,16 under, på svart. Her var bordene stokket rundt, og det var ikke mulig å få noe system i kunsten før hvert bord var forhøyd med ei list. Mot vest og øst og i taket har det nok vært tilsvarende dekorasjoner, med Markus og Johannes. Det er synd at bordene her er blitt skiftet ut.


THE CHANCEL

In the north facing slanted panelled ceiling we can see the apostle Mathew with the text from St.John 3.16 in black lettering beneath. Here the cog.joined logs were rounded in form giving a lack of system to the embellishment as each log was lined by a moulding. There have been similar decorations in the east and west sections of the roof with Mark and John.. It is a great pity that the old logs have been replaced by new.

 


               Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

16
SKRÅHIMLINGEN

Fra skråhimlingen mot sør i koret. Evangelisten Lukas med Johannes 3.16 under i det svarte feltet. Resten er et fyrverkeri av lotusblomster, akantusranker, drueklaser etc, noe med opprinnelig farge, strålende dyktig utført.


THE SLANTING PANELLED CEILING

From the slanting panelled ceiling facing south in the chancel. Luke the Evangelist with St.John 3.16 beneath in the black panel beneath. The remainder is a colourful myriad of lotus flowers, acanthus tendrils, bunches of grapes etc. some in authentic well produced colours.                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

17
KORDØRA

Dette maleriet av Jesus på korset, krusifikset må vi nesten si, ”henger” over kordøra på tradisjonelt vis. Over står Pilatus` forklarende tekst på latin (Joh. 19, 21f.). På oppfordring har Riksantikvarens folk kommet på besøk for å se på dette maleriet, etter forespørsel om å forsterke malingen slik at folk i kirken skulle få se bildet litt mer tydelig. Dette ble avvist.

 

THE CHANCEL DOORS 

From this painting of the crucification of Jesus, the cross literally hangs over the doorway in a traditional way. Above is the explanatory text of Pilot in Latin - St.John 19,2. Members of staff from the Inspectorate of  Ancient Monuments and Historic Buildings came by invitation to the church to inspect the painting to ascertain whether the colours could be reinforced so that the parishoners could see the work of art more clearly. This request was rejected.     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

18

KORDØREN

Fra kordøren mot kirkeskipet. Vi ser detaljer av utsmykningen og noe av blomsterborden i barokk på stokkene i koret og vinduet i kirkeskipet nær prekestolen. Fargene er sterke og flotte.


THE CHANCEL DOOR

From the chancel door looking towards the nave. We notice the details of the decoarations and some of the baroque flower embellishments on the planks in the chancel and in the nave near the pulpit. The colours are strong and beautiful.    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

19

BISPESTOLEN

Fra bispestolen i koret med sakristidøren i bakgrunnen. Både i prestegårdstolen på galleriet og på bispestolen har en ukjent og fremragende barokkmaler utfoldet seg i stor stil. Dette regnes nesten som unikt av fagfolk og er noe av det ypperste i kirken.


THE EPISOPAL SEAT

From the episcopal seat with a glimpse of the sacristy in the background Both in the incumbent's seat in the gallery and the episcopal seat an unknown, but accomplished artist has expressed himself in a splendid way.. Experts reckon this to be a unique work of art and it is one of the most valued in the church.     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

20
BISPESTOLEN - II

Fra veggen på bispestolen. Her har noen av bispene som var på visitas på 1700-tallet fått malt inn navnene sine. Rasmus Paludan og Jens Christian Spidberg er et par av dem. Til venstre en flott barokkdekorasjon.


THE EPISCOPAL SEAT 2

Taken from the wall behind the seat itself. Here the names of some of the bishops visiting the church in the 18th century have been inscribed. Rasmus Paludan and Jens Christian Spidberg are just two of them. To the left a most attractive baroque decoration.                                              Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

21
PRESTEGÅRDSSTOLEN -I

Fra inngangen til Prestegårdsstolen på galleriet. Her ser vi at den dyktige, men ukjente barokkmaleren har utfoldet seg og malt en nydelig blomsterdekorasjon på døra. Denne, sammen med blomsten på motsatt side, er kanskje det mest avanserte av kunst i hele kirken.


THE INCUMBENT'S SEAT 1

The entrance to the incumbent's seat in the gallery. Here we can see the expert, but unknown, baroque artist has expressed himself by painting a beautiful floral decoration on the door. This together with the flower painting on the opposite side is probably the most advanced work in the whole church.


                                          Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

22
PRESTEGÅRDSSTOLEN – II

(Fortsatt fra forrige bilde) Her er døra i Prestegårdsstolen sett fra innsiden. Det er et fyrverkeri av farger, det gløder fra denne dekorasjonen! Vi ser også litt av barokkmalingen fra selve veggene og sjalusiet mot resten av galleriet.


THE INCUMBENT'S SEAT 2

A |continuation from the previous picture.A view of the incumbent's seat as seen from the inside.. A myriad of colours shine from this decoration.There is also a glimpse of baroque painting from the walls as well and the screen from the rest of the gallery.     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

23
PRESTEGÅRDSSTOLEN - IV

Her ser vi at barokkmaleren har vært i sving i Prestegårdsstolen. Praktfulle blomsterranker i suveren stil – og utenfor billedkanten, der skråhimlingen stod, har en dårlig amatør prøvd å fylle ut trekanten som da ble uten noen dekor. Fryktelig.


THE INCUMBENT'S SEAT 4

The baroque artist has also been at work in the incumbent's seat.. |Attractive floral tendrils in superb style - and  outside the picture,  where the slanting ceiling once stood an inexpert amateur has tried to fill out the triangle which is now without decoration giving a terrible effect.                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

24
PRESTEGÅRDSSTOLEN - III

I Prestegårdsstolen er denne lille dekorasjonen i tilnærmet Louis-Seize-stil: ”Jacobus Hount Sillam ornavit 1787” – [sokneprest Jakob Hount dekorerte dette 1787”.  Jakob var far til Peter U. M. Hount, som ble eidsvollsmann og hovedtalsmann mot ”Jødeparagrafen”, men han fikk bare seks andre med seg. Peter representerte Smaalenene – dvs. Østfold.


 

THE INCUMBENT'S SEAT 3

This miniature decoration in the incumbent's seat is almost in  Louis 16th style. "Jacobus Hount Silliam ornavit 1787 (The work of the vicar Jakob Hount in  1787. Jakob was father of Peter U.M.Hount who was a member of the initial constitution parliament  and main opponent of the "Jewish Paragraph", but he was only supported by 6 other members. Peter represented the the district of Smaalenene - now the county of Østfold

Forrige side

Tilbake til "Kirker"      Neste side

          Klikk på side   1,   2,   3,   4,