Side 3
 
 

    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

25
GALLERIFRONTEN MOT VEST

Gallerifronten mot vest. Vi ser fra øverst til venstre Langfeldt-stolen og litt av orgelet, nederst fire av billedfeltene til førstnevnte: Markus, Lukas, Johannes og kanskje Paulus (navnet er uleselig). Videre ser vi i større format Jesaia, Jeremias og Esekiel. Matteus er utenfor billedfeltet til venstre og Daniel til høyre.


THE GALLERY FACADE FACING WEST

The gallery facade facing west. From the left upper part of the picture the Langfeldt family pew above the section of paintings of Mark, Luke, John and most probably Paul (the name is illegible). To he upper right the organ above the larger paintings of Isaiah and Ezekiel. The painting of Mathew is off the picture to the left and of Daniel to the right.


     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

26
LANGEFELDT-STOLEN -I

Madonna med barnet fra Langefeldt-stolen på galleriet. Det var sikkert nokså overraskende for de som restaurerte kirken på 1950-tallet å finne denne dekorasjonen her. Stolen er fra 1706 og satt opp av Johan Langenfeldt fra Hamburg; kanskje var han katolikk?


THE LANGEFELDT PEW 1

The Madonna and child from the ceiling of the Langefeldt family pew.It must have caused great surprise during the restoration of the church in the 1950s to unveil this decoration.  The pew itself dates from 1706 and built by Johan Langenfeldt from Hamburg: he was most likely a Roman Catholic.                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

27
LANGEFELDT-STOLEN - II

Dette er en fugledekorasjon fra taket i Langefeldt-stolen. Bordet rundt er tilnærmet rokokko, så vi har fire stilarter i kirken slik den nå er: Louis-Seize, rokokko, renessanse og barokk.


THE LANGEFELDT PEW 2

This bird decoration is from the ceiling of the Langefeldt pew. The surrounding border is rococo so all in all the church has four artistic styles; Louis 16th, rococco, renaissance and baroque.


    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

28
LANGEFELDT-STOLEN - III

Her er annen kunst fra taket i Langefeldt-stolen – en basunengel. Den dekker store deler av taket og er av den grunn vanskelig å få med på ett enkelt bilde. Det må ha vært en fremmelig person, denne Johan Langenfeldt, som fikk stolen oppsatt i 1706, opprinnelig på et annet sted i kirken, sannsynligvis i kroken rett under i 1. etg.


THE LANGEFELDT PEW 3

Here is another painting from the ceiling of the Langefeldt pew - a cherub. This covers most of the ceiling and consequently is difficult to include in one picture  Johan Langenfeldt must have been quite a precocious person having a special  pew erected in 1706, originally in another part of the church,  probably in a corner directly under on the ground floor.     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

29
LANGEFELDT-STOLEN - IV

Her ser vi detaljer fra øverst i Langefeldt-stolen. Sterke farger i rødt og grønt. Blomsterranker og utskjæringer.


 LANGEFELDT PEW 4

Here we can see details from the upper part of the Langefeldt pew. Strong colours in red and green Floral tendrils and carvings      Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

30
SKIPET

Det heter seg at alle som eide benkene (”stolene”), kunne sette inn sin egen dør. Derfor er det mange forskjellige utforminger på disse i kirken. Noen er vakkert utskåret; dessverre befalte biskop Johan Storm Munch i 1830 at ”vangene” øverst måtte kuttes rette, derfor er de borte. En ser merke etter dem på bærebjelkene på nordsiden.


THE NAVE

It was the done thing that owners of pews could set in their own doors, so there is variety of artistic expression in the church. Some of them were beautifully carved. Unfortunately in 1830 Bishop Johan Storm Munch ordered  the upper side sections to be removed. There are traces of them in the beams on the north side of the nave.'     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

31

 

     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

32
 

    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

33
GALLERIFRONTEN

Vi ser Jesus omgitt av seks apostler på gallerifronten. Jesus nest til venstre. De forskjellige apostlene holder et redskap i sin hånd som atributt, det som henholdsvis ble brukt til deres martyrium. Thomas holder f.eks. et spyd; etter tradisjonen ble han drept med et spyd i Madras i India.


THE GALLERY FACADE 

We see Jesus surrounded by six apostles on the gallery facade. Jesus next but one from the left. In their hands the different disciples hold articles associated with their matyrdom. For example Thomas is holding a spear as according to tradition he was killed by a spear in Madras in India.

    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

34
GALLERIFRONTEN MOT NORD

Midt på gallerifronten er det bilde av Jesus og 12 apostler, med ”Salvater mundi” - Verdens frelser – i midten. Han holder en jordklode med et kors på – symbol på verdensmisjonen. Judas er erstattet med Mattias, som loddet falt på etter at forræderen var død (Ap.Gj. 1,26).


THE GALLERY FACADE FACING NORTH

In the centre of the gallery facade there is a picture of Jesus and the 12 apostles, with "Salvater mundi" - "The Saviour of he World" in the centre. He is holding a globe crowned by a cross - the symbol of the mission to the world. Judas has been replaced by Mathew, after the death of the traaitor  (Acts of Apostles 1.26)                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

35  
LYSEKRONEN

Lysekronen i kirkeskipet er fra 1699. Denne ble gitt som gave til kirken av gjestegiver Ole Olsen Høllen. Han flyttet siden til Lammeholmen utenfor Trysnes. Om Ole kan du lese i ”Søgneboka I”, side 294.


THE CHANDELIER 

The chandelier in the church dates from 1699. It was donated to the church by a benefactor, Ole Olsen Høllen. He later moved to Lammeholmen just outside Trysnes. More can be read about Ole in "Søgneboka 1, page 294.. 

     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

36
KIRKESKIPET

Kirkeskipet ”Løvendals Galley”, Tordensskjolds skip. Det ble bygd i Brevik i 1712, og sjøhelten kom beviselig inn til Ny-Hellesund den 23. nov. samme år og søkte nødhavn. Det hadde 18 kanoner og 150 mann om bord. ”Gud være takk for beholden [nådd] havn”, skrev Tordenskjold i dekksdagboka. Skiper ble opprinnelig gitt til kirken av Nikolai Langefeldt ca 1730 og fjernet ca 1833, hengt opp igjen i ny utgave i 1998.

En plakat om skipet med flere opplysninger henger i våpenhuset.


THE SHIP IN THE NAVE

 A model of Tordenskjolds ship "Lovendals Galley"|  hangs in the nave. It was built in Brevik in 1712, and the legendary sea hero was documented as sailing in to Ny-Hellesund November 23rd the very same year seeking a harbour of  refuge. It was armed with 18 cannons and had a crew of 150 "Thank God for a safe harbour" wrote Tordenskjold in the ship's logbook. The ship was originally donated to the church by Nikolai Langefeldt in around the year 1730 and was taken down in about 1883, to be hung up again  in 1998.

A plaque with details of the ship hangs in the vestibule.     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

37


     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

38

               Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

39

PREKESTOLEN

Prekestolen stammer trolig fra den forrige kirken, i så fall er den ifølge Riksantikvarens folk fra ca 1570 og da en av de 10 eldste prekestolene i landet. På gelenderet opp står det: ”Opplad mine øine saa jeg kan skue de underfulde ting i din lov” (Salme 119,18).


THE PULPIT

The pulpit most probably dates from the previous church, in any case according to experts from the Inspectorate of Ancient Monuments and Historic Buildings from approximately 1570 and is then one of the ten oldest pulpits in he country. On the banisters there is the following text "Open thou mine eyes,  that I may behold wonderous things out of they law"
(Psalm 119,verse 18)
               Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder
               

40
På fronten oppe står et skriftbånd på latin fra Vulgata, den latinske bibel:

”Verbum Dei manet in aeternum Asa 40“ – Guds ord forblir til evig tid Jesaia 40 [8]. Videre ”Beati qui audiunt ve[r]bum Dei et custodiunt illud” – Salige er de som hører Guds ord og bevarer det (Luk. 11,28). Her er ”Asa” og ”verbum” i NT-sitatet skrevet feil – det skal være ”Isa[ja]” og ”verbum”.


On the front to the top stands a band of text from Vulgata, the Latin bible: "Verbum Dei  manet in aeternum Asa 40" -The word of our God wil stand for ever" Isiah 40,8. Further on "Beati qui audiunt ve(r)bum Dei custodiunt illud" - Blessed are  are they that hear the word of God, and keep it. Here "Asa" and in the New Testament "verbum" are written inncorrectly - the correct version should read "Isa(ja" and "verbum.

 

 


 

    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

41    
 

LYDHIMMELEN

Lydhimmelen eller baldakinen korresponderer fint med utsmykningen på altertavlen, og en kan straks lure på om ikke denne er laget av de samme snekkere. Den er besmykket med englehoder, et djevlehode i hver ende, liggende halvmåner (som symboliserer Jomfru Maria!) og skriftbåndet lyder: ”Gud til ære og kierken til prydelse hafuer Peder Simensen og Jon Omunsøn bekaastet denne kronne at staffere Anno 1665”. Den ene var gjestgiver i Høllen, den andre bonde på Tangvall.


THE CEILING

Here the ceiling panels or baldachin match the decoration of the altar piece, and one can well pose the question as to whether they are the work of the same carpenter. It is embellished with angels faces and a devil's head at each end a horizozntak half moon - symbolising the Virgin Mary and the band of text "Glory to God and the Church for the ornamentation by Peder Simensen and Jon Omunsen in the year 1665. One  was a benefactor at Høllen, the other a famer from Tangvall. 

Forrige side

Tilbake til "Kirker"    Neste side

          Klikk på side   1,   2,   3,   4,