Kystartilleri ved Agder-kysten 
1899-1999
ved Arvid Svein MarthinussenSide 1  

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9b

Forord.  

Hensikten er å vise noen bilder fra kystartillerianlegg i Agder-fylkene i tiden fra 1899 frem mot år 2000, herunder status ved krigsutbruddet i 1940. Tyskerne foretok en del rokeringer av de eksisterende norske batteriene og etterlot seg en rekke nyanlegg. En ble tidlig klar over at det verken var personellmessige ressurser eller økonomiske midler til å ta vare på alle anleggene (i alt 23). Det var nødvendig å foreta et valg av hvilke som skulle beholdes. Hovedvekten er lagt på de tre fortene Odderøya, Randøya og Krossodden, som man beholdt helt frem til slutten av 1990-årene. De øvrige fortene som ble overtatt av det norske Kystartilleriet i 1945 og utfaset på slutten av 1950-årene er gitt en kortere omtale.

-The intention with these series is to show photos of Coast Artillery (CA) along the south coast of Norway, called Agder Counties. What we had to meet the German attack with in 1940, and the development during the war and the time after. The main forts were Odderøya, Randøya and Krossodden (see map at no 013), which controlled access to Kristiansand harbour. Other CA is only short mentioned. 

 

Innhold (contents):

                KA 100år 001. Kristiansand Festning 003. SSKA 008
       Kristiansandsområdet:
               Odderøya fort 014. Møvik fort 031. Randøya 048. Krossodden 064.
              Laksevika 073. Gråheia  081 . Beltevika 087. 
     Aust-Agder:
         Justøy 091. Lillesand 098. Sandvikodden 102. Flosta 106. Risør 111.
        Vest Kristiansand:
             Ny Hellesund 113. Ime 116. Moen 117. Skadberg 118. Landehovde 119.  
               Hausvik 123. Loshavn 124. Marka 127. Nordberg 129. Varnes 133. Kirkehavn 134.  

Klikk hyperkoplingen for å gå direkte til et sted.


                                                                           
En historisk oversikt.

 
 

                                                                      Kystartilleriets jubileumscrest.                                                            Foto: Kystartilleriinspektøren (001-100aar)       

 

1 1.oktober 1899 ble Kystartilleriet (KA) etablert som egen våpengren. KA markerte sitt 100 års jubileum i 1999. Artilleri til forsvar av viktige steder på vår kyst kan imidlertid spores mye lenger tilbake i tid. Ved omleggingen av forsvaret i perioden 2001-2005 ble de siste operative kystartillerianlegg utfaset. Dette medførte i realiteten at våpengrenen ble nedlagt. Det er blitt sagt at Kystartilleriet vant den kalde krigen uten å løsne et skudd. En ærerik tid var forbi. Nedleggelsen av Kystartilleriet ble markert ved en tilstelning på Oscarsborg Festning søndag 17. juni 2007. Men rundt hele den norske kyst finner man tydelige spor etter Kystartilleriet, og de vil sikkert være der de neste hundre år.

-The Norwegian Coast Artillery (CA) marked the 100 years jubilee in 1999. In the period 2001 to 2005 the last operative CA batteries were disarmed. Today it is all history, but all around the Norwegian coast you will find traces of the batteries, and we assume they will be there in the next hundred years.


 

Christiansholm festning ved "Tresse" i Kristiansand.                                                                                                                                                  Foto: Arvid S. Marthinussen 2007 (002-chf)

 

2. Helt fra 1500-tallet har det vært bygget festninger i forbindelse med innseilingene til Flekkerøya og senere Kristiansand. De nyeste av de gamle festningene holdt det gående helt til 1872, da ble de nedlagt i forbindelse med overgang fra munnladningskanoner til bakladekanoner.


-This is an old fortress you can pay a visit next time you are in Kristiansand. Only five minutes to walk from city centre.    


                                           Kristiansand Festning

3. Det gikk mange år før en begynte å tenke på å bygge nye festningsanlegg ved innseilingene til Kristiansand. Flere komiteer og kommisjoner ble nedsatt. I 1888 fikk en komité, Kristiansandskommisjonen, i oppgave å utrede om det var behov for å anlegge befestninger ved Kristiansand. Innstillingen var klar i november 1891. En ytre linje over Flekkerø – Oksø – Grønningen – Østre Randø - Torsø og en indre linje over Odderø - Gleodden. Mellom disse var ytterligere to linjer vurdert, men til slutt ble den indre linje valgt, sannsynligvis av økonomiske grunner. Gleodden og Odderøya ble bygget ut i tiden 1895 til 1905. Benevnelsen var Kristiansands befestninger, men ble endret til Kristiansand festning i 1937.  De kanonbatteriene som ble montert var:

 15 cm Armstrong M 1897 på Gleodden.                                                                                                                                                                                               Foto: "Klar til strid" (003-gle)                                                                                                                                                             

3. Gleodden: 3 stk 15 cm kanoner Armstrong M 1897 og 2 stk 6,5 cm kanoner Hotchkiss M 1895. Anleggene ble påbegynt i 1895, og kanonene sto ferdig montert i 1897. Batteriene fikk besetning i 1898. Tyskerne overførte disse kanonene til Ålesund.

Odderøya
ble sterkt utbygget med flere batterier:
4 stk 24 cm haubits St. Chamond M 1902.
2 stk 21 cm kanoner St. Chamond M 1902. 
6 stk
15 cm kanoner Armstrong M 1897. 
2 stk 6,5 cm kanoner Hotchkiss M 1895. 
4 stk
7,5 cm feltkanoner M 1901. Anleggsarbeidene startet i 1901 og kanonene var på plass i 1903. Det var dette materiellet vi møtte det tyske angrepet med i 1940, men dessverre var ikke alle kanonene bemannet.

Det kom altså ingen kanonbatterier verken til Randøya eller Flekkerøya i denne omgang, og heller ikke noen andre steder på Sørlandskysten.


-From 1895 to 1905 guns were mounted at Gleodden and Odderøya. See the number and calibre above. Unfortunately the batteries were not fully manned when The Germans attacked in April 1940.


 

                                        L. Leidits                                                                 T. D. Unneberg                                                      K. M. Valde                Foto: SSKA (004-a.b.c)

 

4. I 1945 etablerte festningsstaben seg på Odderøya, som fungerte som hovedfortet i festningsorganisasjonen. Den første kommandanten var oberstløytnant L. Leidits. Deretter fulgte oberst T. D. Unneberg og til sist oberst K. M. Valde. Betegnelsen Kristiansand festning ble endret til Kystartilleribrigade Sør, fra 1947 Kystartilleribrigade Sørlandet, men tilslutt endret igjen til Kristiansand festning fra 1953 til 1962. 

-The Commanders Kristiansand Fortress from 1945 to 1962.


 

En del av personellet ved festningsstaben i begynnelsen av 1950-årene.                                                                                                                                        Foto: SSKA (005-kya1)

 

5. Etter krigen etablertes stående beredskapsstyrker som alternerte mellom Odderøya, Møvik og Randøya forter. Disse beredskapsavdelingene hadde man helt fram til 1959, da de ble nedlagt. Fortene hadde fra da av ingen fast bemanning. De fikk status som mobiliseringsfort og bare bemannet ved repetisjonsøvelser. I stedet fikk man etablert en av KAs to rekruttskoler på Odderøya. 

-Some of the staff members in the 1950-ties.


 

Bilde viser hva de forskjellige bygningene ble brukt til de siste årene.                                                                                                                                                            Foto: SSD (006-sdsletta)                                                                                                                                                                         

6. På sletta mellom stabsbygget og verkstedet hadde beredskapsavdelingen sin oppstillingsplass i 1950 - årene. Idrettshallen kom til i 1980-årene. Da fikk også SSKAs kontorbygg påbygd en etasje. Bendiksbukta sees i bakgrunnen mellom idrettshallen og NK-boligen.

-Some of the buildings at Odderøya for the staff, workshops and depots. Coast Artillery School. Only ten minutes from city centre.


 

   Festningsstaben hadde sitt hovedkvarter her frem til 1952.  I 1953 overtok SSKA dette bygget.                                                                                                              Foto SSKA(007-ktr)                                                                                                                                                                     

7. Kystartilleriet på Agder var en selvstendig administrert avdeling, men operativt underlagt Sjøforsvarskommando Sørlandet. Fra 1962 ble Kystartilleriet og Marinen i Agder-fylkene slått sammen i en organisasjon til Sørlandet sjøforsvarsdistrikt.

-This building housed the staff. Change in 1962 combined CA and Navy in one organisation: Naval District Sorlandet.


 
                                       Skyteskolen for Kystartilleriet (SSKA)

Skytekurs ved Festningsartilleriets skyteskole 16 august - 2 september 1906 på Odderøya. Statsråd oberst Stang nr 3 fra v i første rekke.                                       Foto: KAM 1908 (008-kurs) 

8. Kystartilleriets Skydeskole ble opprettet i 1901 og frem til 1914 holdt man kurs annethvert år. Fra 1915 arrangertes skytekurs så å si hvert år frem til 1940. Kursene gikk på omgang mellom de forskjellige festningene, og vedkommende festningskommandant var årets skyteskolesjef. Endringer i Forsvarets organisasjon medførte disse navneendringene  for skyteskolen: 1903 Fæstningsartilleriets Skydeskole, 1934 Kystartilleriets Skyteskole og i 1986 Skyteskolen for Kystartilleriet (SSKA).

-Coast Artillery School were situated on Odderøya from 1953 to 1997. Special courses for CA officers.


 

Kanonkurs for Sjøkrigsskolens elever (OK 2) 1984.                                                                                                                                                                             Foto: SSKA 1984 (009-105mm)
Bak fra v: Davidsen, Røen, Foss, Jensen, Groven, Amundsen, Eggen.
Foran fra v: S Ose, S Øderud, R S Heger.

9. Ved slutten av 1945 vedtok man at skyteskolen skulle etableres igjen, med egen skolesjef og fast organisasjon. I mai 1947 ble major K. M. Valde tilsatt som første faste skyteskolesjef.   SSKA flyttet fra Oslo til Odderøya i 1953 og hadde sitt standkvarter her i 44 år. 

-Artilleri course for naval cadets.


 

 Skytekurs/ildledningssystem G ved SSKA 26.11. - 7.12 1984.                                                                                                                                                                      Foto: SSKA 1984 (010-il)
Bak fra v: Larsen, Bodin, Holmen, Hveding, Hansen, Brekke, Thorbjørnsen, Schaaning.
Foran fra v: R. S. Heger, S. Øderud, A. S. Marthinussen, S. Ose, H. Eide.

 

10. Skolen etterutdannet befal i KA til nærforsvar, luftvern og sjøfrontkanoner med ildledningssystemer. Dessuten ble det avholdt informasjonskurser om Kystartilleriet. En vesentlig del av personellets tid gikk med til utprøving av nytt materiell og til deltagelse i forskjellige råd, utvalg, inspeksjoner og kommisjoner.  


-SSKA educated CA-offisers in infantery and anti air for self defence, in addition to coast artillery.


 

SSKA stab i 1980-årene.                                                                                                                                                                                                                               Foto: SSKA (011-stab) 

11. I 1949 besto skolestaben av sjef og 2 lærere, som hadde sine kontorer på Bankplassen 2 i Oslo. Kursvirksomheten måtte gjennomføres ute på fortene og medførte mye reisevirksomhet. Odderøya ble derfor valgt til fast standkvarter, med relativ kort avstand til festningens artilleri batterier. I 1980-årene var staben vokst til 15 offiserer og 4 sivile. Skolen flyttet  til Bergen i 1997.

-SSKA staff in the 1980ties.


 

                                                             (012-a,b)                                                                                            Foto: Arvid S. Marthinussen 2007

 

12. Våpenmerker for Sørlandet sjøforsvarsdistrikt (SSD) og Skyteskolen for Kystartilleriet (SSKA) 

-Crest Naval District Sørlandet and Coast Artillery Shool. 


 

    Kart over Kristiansandsfjorden med avmerking av anleggene.                                                                                                                                 Foto: Arvid S. Marthinussen 2002 (013-krsfj)

13. Tyskerne etterlot seg en mengde KA-anlegg av varierende kvalitet langs Sørlandskysten. 23 av disse ble beholdt fram til 1959. Resultatet av Boyesen-kommiteen ble en kraftig reduksjon av antall anlegg og bare området omkring Kristiansand ble prioritert. De tre anleggene som til sist sto igjen var Odderøya, Krossodden og Randøya forter.   Vi har delt inn Agder-kysten i tre deler: 1) Kristiansandsområdet, 2)Aust-Agder og 3) området vest for Kristiansand.  

-The Germans left us with a lot of CA constructions. We kept 23 of them until 1959. Then we realised we could not keep more than 3, mainly of economic reasons. The coast of Agder is below divided in tree areas.  


                                                        
Kristiansandsområdet

                                                            Odderøya fort

                     15 cm Armstrong på Odderøya før 2. verdenskrig.                                                                                                                                            Foto: ? (014-15arm)

14. Odderøya har på grunn av sin dominerende posisjon i forhold til Kristiansand og havnen vært tilholdssted for militær virksomhet helt fra 1660 årene. Omfanget har variert, avhengig av norsk økonomi og den politiske situasjon ute i verden. 

-This is a 6 inch gun at the top of Odderøya before the 2. World War, Odderøya has been a centre of defence sins 1660.


 

    24 cm Haubits på Odderøya. Her bemannet med tyske soldater under den 2.verdenskrig                                                                                                           Foto: Gørdes/Riwe (015-hau.ty)

15. Unions- striden med Sverige resulterte i utbygging av flere festningsverk, blant annet fikk Odderøya i perioden 1902-05: 6 stk 15 cm, 2 stk 21 cm kanoner og 4 stk haubitsere. Nøytralitetsvakt var etablert på fortet i 1914-1918 med skytset fullt oppsatt. 

-One of the four 8,4 inch Haubits at Odderøya. This guns were fully manned in 1914-1918.

Fortsettes neste side.
 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9b